Cài đặt và cấu hình

Theme option và những cài đặt cơ bản

Đầu tiên, ta vào Giao Diện chọn Theme Option

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress themeoptions

(ở đây tên giao diện là Stylista nên sẽ là Stylista Option)

 

Bảng Theme Option sẽ có các mục tùy chỉnh sau:

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress themeoptions 1

 1. General Settings: bao gồm các cài đặt hiển thị chung cho trang web.
 2. Typography Options: tùy chỉnh kiểu chữ cho phần đầu và thân trang
 3. Header Settings: Các tùy chỉnh cho phần đầu trang
 4. Page Setting: Tùy chỉnh hiển thị trên 1 trang
 5. Blog Setting: Tùy chỉnh cho trang bài viết tin tức
 6. Shop Setting: Tùy chỉnh cho trang sản phẩm bán hàng
 7. Footer: Tùy chỉnh cho phần chân trang
 8. Social Media: thêm đường dẫn link cho các trang mạng xã hội liên kết với trang web
 9. Custom CSS & JS: tùy chỉnh thêm CSS & JS cho trang web
 10. Backup & restore: lưu trữ và phục hồi dữ liệu cho trang web

 

GENERAL SETTINGS

Ở mục General settings, ta có thể tùy chỉnh:

 1. Độ dài của site
 2. Màu sắc giao diện
 3. Logo
 4. Nút trở về đầu trang

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress generalsettings

 

TYPOGRAPHY OPTIONS

Ở mục Typography options, ta có thể tùy chỉnh:

 • Kiểu chữ, kích cỡ, màu chữ của phần thân trang website
 • Kiểu chữ, kích cỡ, màu chữ của phần đầu trang website
 • Kích cỡ của loại thẻ tiêu đề

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress typographyoptions

thiet ke website thienminhtech huogdanwordpress typographyoptions 1

 

HEADER SETTINGS

Ở Header settings, ta có thể tùy chỉnh:

 • Thanh đầu trang kèm lời nội dung
 • Tùy chỉnh cách hiển thị của thanh menu
 • Ẩn/hiện các nút tiện ích

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress headersettings

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress headersettings 1

 

PAGE SETTINGS

Với mục page settings, ta tùy chỉnh các mục sau:

 • Thêm tiêu đề cho trang
 • Tùy chỉnh background
 • Kích cỡ banner
 • Bật/tắt breadcrumb

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress pagesettings

 

BLOG SETTINGS

Ở Blog settings, ta tùy chỉnh:

 1. Thanh tiêu để, tùy chỉnh background cho trang bài viết
 2. Bố cục của trang bài viết
 3. Độ dài của 1 đoạn văn
 4. Bố cục trang chi tiết của bài viết
 5. Chọn vị trí, loại sidebar

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress blogsettings

 

SHOP SETTINGS

Ở mục shop settings, ta tùy chỉnh các mục sau cho trang bán hàng:

 1. Thêm thanh tiêu đề, tên tiêu đề của trang, tùy chỉnh background
 2. Số lượng sản phẩm hiện trên 1 trang
 3. Dạng hiển thị của giao diện
 4. Số cột chia
 5. Bố cục của trang bán hàng
 6. Vị trí ,loại của thanh bên
 7. Kiểu phân trang
 8. Kiểu thiết kế của huy hiệu giảm giá
 9. Kiểu nhãn giảm giá
 10. Tùy chỉnh màu nền cho nhãn giảm giá, nhãn hết hàng, màu chữ
 11. Vị trí của nhãn trên sản phẩn
 12. Hiển thị nút tùy chỉnh giỏ hàng
 13. Các tùy chỉnh khác

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress shopsettings thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress shopsettings 1 thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress shopsettings 2 thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress shopsettings 3 thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress shopsettings 4

 

FOOTER

Mục Footer gồm các tùy chỉnh như:

 1. Thêm Widget cho Footer
 2. Thêm phân tích Google
 3. Thêm đường dẫn mạng xã hội
 4. Thêm thông báo bản quyền

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress footer

 

SOCIAL MEDIA

Đây là nơi ta thêm đường dẫn link của các trang mạng xã hội liên kết với trang

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress socialmedia

 

CUSTOM CSS & JS

Thêm tùy chỉnh CSS & JS cho trang

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress customcssjs

 

BACKUP & RESTORE

Tạo và nhập xuất file backup restore cho trang web

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress backuprestore